Leeractiviteiten Science

Het ontwerpen van leeractiviteiten binnen de talentstroom Science

Om de kwaliteitscriteria (relevantie, consistentie, bruikbaarheid en effectiviteit) van ons onderwijs in vaardigheden te verbeteren zochten wij de afgelopen 5 jaar voortdurend naar verbetering en aanvulling van ons repertoire aan passende effectieve leeractiviteiten om 21e-eeuwse vaardigheden aan te leren en maakten wij daarbij gebruik van BUG en ADDIE.

BUG – beoogd, uitgevoerd, geleerd

In de afgelopen jaren bedachten wij vele opdrachten zelf maar maakten ook gebruik van bestaande opdrachten waarbij we een ander (nieuw) leerdoel formuleerden. Door middel van online enquêtes aan de leerlingen na uitvoering van een opdracht evalueerden we steeds of de leerlingen zelf van mening waren dat ze door het uitvoeren van deze opdracht er in geslaagd waren om beter te worden in de beoogde vaardigheid. Bijvoorbeeld oefenden wij de vaardigheid probleemoplossend vermogen in een tweetal opdrachten. In de eerste opdracht maakten de leerlingen in een tweetal naar eigen keuze een hoekmeter. In de tweede opdracht maakten de leerlingen met een door de docent geformeerd drietal een katapult. Daarna vroegen wij de leerlingen in hoeverre hun probleemoplossend-vermogen was verbeterd met het uitvoeren van deze opdrachten. De leerlingen gaven in een 4-punts schaal aan wat ze geleerd hadden, waarbij 1 betekent ‘niet beter’ en 4 betekent ‘heel veel beter’.

Te zien is dat de meer complexe opdracht (katapult bouwen) in een groter(e) niet naar eigen wens en inzicht samengesteld groepje ervoor zorgt dat het leerrendement van de leerlingen groter wordt.

De afgelopen 5 jaar waarin wij voortdurend zochten naar verbetering en aanvulling van ons repertoire aan passende effectieve leeractiviteiten om 21e-eeuwse vaardigheden aan te leren maakten wij gebruik van deze reflectie-methode waarbij wij de ontwerpcyclus ‘ADDIE’ keer op keer opnieuw doorliepen.

ADDIE – Analyse, Design, Developement, Implementatie en Evaluatie

Bij het bedenken en ontwerpen van leeractiviteiten stelden we steeds 2 à 3 vaardigheden centraal die we met deze leeractiviteit verder wilden oefenen met de leerlingen. We stelden de opdracht samen, zochten materiaal en maakten een beoordelingsmodel. Doordat de talentstromen als pilot waren neergezet voelden wij ons vrij om te ‘experimenteren’ met het leerrendement van onze opdrachten. Onze evaluaties zijn dan ook vooral gebaseerd op ‘try-outs’ bij onze leerlingen.

 

Algemene Jaarverslag

Dit algemene jaarverslag geeft een overzicht van alle activiteiten die ontwikkelt zijn bij de talentstroom Science in de afgelopen 5 jaar.